{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

ÜYELİK İLE YAPACAĞINIZ İLK ALIŞVERİŞİNİZE ÖZEL %10 İNDİRİM KODU: ''HOSGELDINIZ10''

Aydınlatma Politikası

Doğuş Perakende Satış Giyim ve Aksesuar Ticaret A.Ş. İnternet Sitesi Aydınlatma Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; Doğuş Perakende Satış Giyim ve Aksesuar Ticaret A.Ş. (“Şirket") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 


Şirketimizin faaliyet gösterdiği markalara https://www.dogusperakende.com.tr/markalarimiz/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?


Toplanan kişisel verileriniz aşağıda yer almaktadır:


Kimlik: Ad, soy ad, T.C. kimlik numarası

İletişim: Cep telefonu, e-posta adresi ve adres

Finans: Banka ve kart bilgileri

Müşteri İşlem: Fatura bilgileri, sipariş bilgisi, talep ve şikâyet bilgisi, ürünlere ilişkin değerlendirmeler

İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri

Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket ve kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler


Kişisel Verilerinizi Hangi Veri İşleme Şartına Dayalı Olarak ve Nasıl Topluyoruz? Ne Amaçlarla Kullanıyoruz? 

Kişisel verileriniz internet sitelerimiz, iletişim uygulamaları, üyelik ve satış formları gibi çevrimiçi formlar ve öneri, şikâyet, bilgi alma gibi çevrimiçi formlar ve mobil uygulamalarımız vasıtasıyla toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Şirket tarafından KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

  • Bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak (KVKK m.5/2/c): Üyelik oluşturmanız halinde, internet sitemiz üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi; internet sitesi aracılığıyla siparişleri, sipariş ve teslimat süreçlerinin yürütülmesi, tamamlanması ve müşterilerimizle ilgili iletişimin sağlanması; satış sonrası destek hizmetlerinin ve garanti süreçlerinin yerine getirilmesi; Şirketimiz bünyesinde yer alan markalara ait ürün ve hizmetlerinin internet sitelerimiz üzerinden tarafınıza sunulması amaçlarıyla kimlik, iletişim, finans ve müşteri işlem verileriniz işlenebilecektir.
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak (KVKK m.5/2/a,ç): Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi; mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması; hukuki yükümlülükler uyarınca yetkili kişi veya kuruluşlara bilgi/belge verilmesi ve her türlü resmi yazışmaların yürütülmesi ve ilgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem ve işlem güvenliği verileriniz işlenebilecektir.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak (KVKK m.5/2/e): Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması amaçlarıyla kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem ve işlem güvenliği verileriniz işlenebilecektir.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak (KVKK m.5/2/f): Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, iş stratejilerinin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; internet sitemizin güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması, bilgi güvenliği açısından güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi; ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; müşteri kazanım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında iş ilişkisi içerisine girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması; müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; talep, soru, öneri ve şikayetlerinizin çözümlendirilmesi ve tekrar yaşanmaması için gerekli tüm araştırma, geliştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; verilen hizmet kapsamının genişletilmesi için öneri alınması ve müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, ürünlere ilişkin değerlendirmelerinizin alınması ve internet sitemizde anonim olarak yayımlanması amaçlarıyla kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem, işlem güvenliği ve pazarlama verileriniz işlenebilecektir.
  • Açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak (KVKK m.5/1): Şirketimiz bünyesinde bulunan markalara ait ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil olmak üzere sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amacıyla kimlik, iletişim ve pazarlama verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Şirketimiz ile paylaştığınız iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, ürünlere ilişkin değerlendirmelerinizin internet sitemizde ad-soy ad bilginizle birlikte yayımlanması amacıyla kimlik ve müşteri işlem verileriniz işlenebilecektir. 


Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşabiliriz? 

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi çerçevesinde meşru menfaatimiz kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Doğuş Holding A.Ş.’ye; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere ve açık rızanız kapsamında kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileriniz Akinon Yatırım ve Proje Geliştirme A.Ş.’den alınan altyapı hizmetinin sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle yurt dışında mukim Amazon Inc.’e KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.


Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız Nelerdir? 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 


Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kvkk@dogushrg.com adresi üzerinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
TİCARİ İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Kimlik ve iletişim verilerinizin Doğuş

Perakende Satış Giyim ve Aksesuar Ticaret A.Ş. tarafından sağladığınız iletişim

bilgilerinize reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesini ve bununla sınırlı olarak hizmet alınan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul ediyor musunuz?


İşaretlenebilir tek kutucuk (Üyelik için zorunlu değil)


KİŞİSEL VERİLERİN PAZARLAMA AMACIYLA İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ


Aydınlatma Metni kapsamında

belirtilen kişisel verilerinizin Doğuş Perakende Satış Giyim ve Aksesuar Ticaret A.Ş. tarafından ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin

gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil olmak üzere sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi, kişiselleştirilmiş reklamcılık faaliyeti amacıyla

Doğuş Grubu şirketlerinde bulunan pazarlama verilerinizin işlenmesini kabul

ediyor musunuz?

İşaretlenebilir tek kutucuk (Üyelik için zorunlu)


KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ


Kimlik, iletişim ve müşteri işlem verilerinizin Akinon Yatırım ve Proje Geliştirme A.Ş.'den alınan altyapı hizmetlerinin yurt dışında bulunması sebebiyle yurt dışında mukim Amazon Inc. ile paylaşılmasını onaylıyor musunuz?

İşaretlenebilir tek kutucuk (Üyelik için zorunlu)